Giới thiệu hội nghị
New Page 1

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu - Việt Nam” (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC) do Chương trình ERASMUS+ tài trợ, Trường sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển giao tri thức và công nghệ tại Việt Nam: Các chiến lược và kế hoạch thực hiện”. Hội thảo nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận giữa các chuyên gia từ các khu vực khác nhau ở Việt Nam và các trường đại học châu Âu về chuyển giao kiến thức và công nghệ thành công cho thương mại hóa. Hội thảo sẽ thảo luận về việc áp dụng phù hợp các mô hình thực tiễn chuyển giao công nghệ hiệu quả của châu Âu trong điều kiện Việt Nam, hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện để phát triển bền vững tri thức và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong tương lai để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.