Chương trình

Đăng ký tham gia hội nghị: Đến hết ngày 30/9/2017

Gởi bài báo toàn văn: Đến hết ngày 15/07/2017

Thông báo về việc chấp nhận bài báo toàn văn: 15/09/2017

Thời gian hội nghị: 01-03/12/2017.