Báo cáo hội nghị

-     Ban tổ chức sẽ thông báo mời các báo cáo oral theo chủ đề sau khi nhận được mẫu đăng ký và phản biện các bài báo được chấp nhận.

-     Ban tổ chức khuyến khích các tác giả gửi tham dự các báo cáo poster.