Liên hệ

BÀI VIẾT VÀ MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ XIN GỞI VỀ ĐỊA CHỈ E-MAIL: hnhoahuuco2017@ctu.edu.vn  hoặc liên hệ:

TS. Đặng Huỳnh Giao, ĐT: 0909-471-561.

CN. Trần Lê Kim Thụy, ĐT: 0937-595-040