Thể lệ gửi bài đăng

Điều kiện: bài báo chưa được đăng ở bất kỳ một tạp chí chuyên ngành hóa học nào và được viết bằng tiếng việt hoặc tiếng anh.

Bài báo đăng trong tạp chí hóa học: các bài báo khoa học gửi tham dự hội thảo sau khi được phản biện và đạt yêu cầu sẽ được đăng trong tạp chí hóa học, số đặc biệt. Bài viết phải trình bày theo đúng qui định của tạp chí hóa học (xem phần hướng dẫn và bài báo tham khảo).

Những bài không đạt yêu cầu về nội dung sẽ được hoàn trả lại chi phí nộp đăng bài (sau khi đã trừ chi phí phản biện).