Giới thiệu hội nghị

Hướng đến việc đánh giá thực trạng thực hiện Nghị quyết 120/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thực hiện Nghị quyết 120 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cả vùng đồng bằng, Trường ĐHCT sẽ tổ chức hội thảo “Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Thích ứng với Biến đổi Khí hậu” vào ngày 07 tháng 11 năm 2019. Một số chủ đề quan trọng sẽ được trình bày và thảo luận tại hội thảo bao gồm: Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với ĐBSCL;  Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng;  Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường; Kiểm soát và xử lý môi trường; Năng lượng - Môi trường - Đa dạng sinh học.