Ban tổ chức
New Page 3

Ban quản lý chung các hoạt động trong Hội thảo:

1.      PGS.TS. Lê Việt Dũng - Trưởng ban

2.      PGS.TS. Trần Trung Tính - Phó Trưởng ban

3.      PGS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Ủy viên thường trực

4.      PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện - Ủy viên thư ký

5.      PGS.TS. Lê Thanh Phong - Ủy viên

6.      TS. Lê Văn Lâm - Ủy viên

7.      PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Ủy viên

8.      PGS.TS. Châu Minh Khôi - Ủy viên

9.      CN. Trần Thị Minh Thảo – Thành viên

 

* Tiểu ban chuyên môn (chương trình, tham quan, triển lãm):

1.      PGS.TS. Lê Thanh Phong - Trưởng ban

2.      PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện - Thành viên

3.      PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Thành viên

4.      PGS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Thành viên

5.      TS. Thái Công Dân - Thành viên

6.      TS. Lê Minh Tường - Thành viên

7.      TS. Nguyễn Thanh Bình - Thành viên

8.      ThS. Phạm Thành Lợi - Thành viên

* Tiểu ban tiếp tân:

1.      PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Trưởng ban

2.      PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - Thành viên

3.      PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện - Thành viên

4.      TS. Cao Quốc Nam - Thành viên 

5.      TS. Trần Thanh Hùng - Thành viên

6.      PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - Thành viên

7.      CN. Nguyễn Hoàng Phụng - Thành viên

8.      ThS. Nguyễn Hồng Vân - Thành viên 

* Tiểu ban tài chính:

1.      PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Trưởng ban

2.      CN. Trần Thị Minh Thảo - Thành viên

3.      CN. Nguyễn Thị Kim Cương - Thành viên

4.      CN. Hồ Thị Ngọc Nương - Thành viên

 

* Tiểu ban hậu cần:

1.      TS. Lê Văn Lâm - Trưởng ban

2.      CN. Trần Thị Minh Thảo - Thành viên

3.      CN. Hồ Thị Ngọc Nương - Thành viên

4.      CN. Nguyễn Hoàng Phụng - Thành viên

5.      CN. Trần Thị Huy Linh - Thành viên

6.      KS. Lê Trung Hiếu - Thành viên

7.      CN. Nguyễn Hoàng Nghĩa - Thành viên

8.      CN. Nguyễn Ngọc Luyến - Thành viên

9.      CN. Trần Minh Tùng - Thành viên

10.    CN. Cao Thanh Tuấn - Thành viên