Thành phần Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

 1. PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, trưởng ban;
 2. PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó hiệu trưởng, phó trưởng ban;
 3. PGS.TS. Lê Văn Khoa, Trưởng phòng QLKH, phó trưởng ban;
 4. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê,Trưởng khoa KHTN, phó trưởng ban;
 5. GS.TS. Trần Văn Sung, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trưởng ban;
 6. GS.TS. Phạm Quốc Long, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên;
 7. GS.TS. Nguyễn Minh Thảo, Trường Đại học KHTN- Đại học Quốc Gia Hà Nội, thành viên;
 8. GS.TS. Đặng Như Tại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên;
 9. TS. Tôn Nữ Liên Hương, Khoa KHTN, thành viên;
 10. PGS. TS. Đoàn Văn Hồng Thiện, Khoa Công Nghệ, thành viên 

BAN CỐ VẮN CHUYÊN MÔN:

 1. GS. TS. Trần Văn Sung, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, trưởng ban;
 2. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê,Trưởng khoa KHTN, phó trưởng ban;
 3. GS.TS. Phạm Quốc Long, Viện Hàn lâm KH &CN Việt Nam, ủy viên;
 4. GS.TS. Nguyễn Minh Thảo, Trường ĐH KHTN- Đại học Quốc Gia Hà Nội, ủy viên;
 5. GS.TS. Đặng Như Tại, Trường ĐH. Sư Phạm Hà Nội, ủy viên.
 6. GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng, ĐH KHTN-TPHCM, ủy viên;
 7. GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam, ĐHBK-TPHCM, ủy viên;
 8. GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa, Viện Khoa học Vật Liệu-TPHCM, ủy viên;
 9. PGS.TS. Phạm Thành Soul, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, ủy viên;

BAN THƯ KÝ

 1. TS. Nguyễn Trọng Tuân, Trường ĐH. Cần Thơ, trưởng ban;
 2. PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 3. TS. Trần Quang Đệ, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 4. TS. Phạm Vũ Nhật, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 5. TS. Đặng Huỳnh Giao Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 6. TS. Trần Thị Bích Quyên, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 7. TS. Lương Huỳnh Vũ Thanh, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 8. TS. Nguyễn Phúc Đảm, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 9. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 10. TS. Tôn Nữ Liên Hương, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 11. CV. Trần Lê Kim Thụy, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;
 12. CV. Nguyễn Văn Pha, Trường ĐH. Cần Thơ, ủy viên;