Giới thiệu hội nghị

Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các nghiên cứu mới trong
lĩnh vực Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên môi trường trong thời kỳ hội
nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc
nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trường Đại học, trường Cao
đẳng, Viện nghiên cứu, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị
doanh nghiệp.