Giới thiệu hội nghị

Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Để tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên công bố, trình bày những kết quả nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, các cơ quan đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 30/8/2020, tuy nhiên do tình hinh dịch bệnh phức tạp Hội nghị được dời đến 05/12/2020.