Các chủ đề

- Xúc tác và hấp phụ phục vụ bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

- Xúc tác và hấp phụ phục vụ phát triển nhiên liệu và nhiên liệu sạch.

- Tổng hợp các chất xúc tác và hấp phụ dạng vật liệu mới và vật liệu tiên tiến