Các mốc thời gian

-        Đăng ký tham dự hội nghị: Trước ngày 05/11/2020   đăng ký tại đây

-        Gởi thư mời tham dự và báo cáo tại hội nghị: Trước ngày 15/11/2020

-        Công bố chương trình hội nghị:Trước ngày 25/11/2020

-        Thời gian hội nghị:Trước ngày 05/12/2020

-        Gởi bài viết toàn văn: Trước ngày 28/02/2020

-        Thông báo chỉnh sửa bài báo lần 1: Trước ngày 15/3/2020 và lần 2: Trước ngày 30/3/2020

-        Thông báo chấp nhận bài viết: Trước ngày 15/4/2020

-        Thông báo mời báo cáo tại Hội nghị (oral hoặc poster): Trước ngày 15/5/2020.