Công bố khoa học

Các bài viết sau khi được chấp nhận sẽ được đăng trong Tạp chí Khoa học, Trường đại học Cần Thơ(ISSN 1859-2333; DOI: 10.22144/ctu.jvn.2017.059); Số đặc biệt (Tạp chí thuộc danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước).